Rakennussuunnittelu

Rakennussuunnitelma

Rakennussuunnitelma sisältää rakennuksen pääpiirustukset, joihin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Näitä kutsutaan myös lupakuviksi. Pääpiirustukset ovat samat omakotitaloille, rivitaloille ja suuremmille kohteille, mutta mittakaava saattaa vaihdella. Rakentamista koskevat suunnitelmat on laadittava siten, että ne täyttävät rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Rakennuslupahakemus

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta.

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä:

 1. selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa
 2. rakennussuunnitelmaan sisältyvät pääpiirustukset, jotka rakennussuunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan

Rakennusvalvontaviranomainen voi hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarvittaessa edellyttää, että rakennuslupahakemukseen liitetään myös:

 1. ote alueen peruskartasta tai asemakaava-alueelle rakennettaessa ote asemakaavasta sekä kiinteistörekisterin ote ja tarvittaessa tonttikartta, jos ne eivät jo ole rakennusvalvontaviranomaisen käytettävissä
 2. selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista sekä näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä
 3. energiaselvitys
 4. selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä ja korkeussuhteista
 5. pätevän henkilön laatima selvitys rakennuksen kunnosta
 6. muu rakennuslupahakemuksen ratkaisemiseksi tarvittava olennainen selvitys

Rakennussuunnitelmaa nimitetään alan tehtäväluetteloissa yleisesti arkkitehtisuunnitelmaksi. Hakemus voidaan sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) nojalla toimittaa myös sähköisessä muodossa. Rakennusvalvonnat tarjoavat usein mahdollisuuksia sähköiseen asiointiin koko hankkeen ajan neuvonnasta työmaan aikaiseen valvontaan asti. Osassa kunnista lupahakemuksen voi jättää osoitteessa www.lupapiste.fi. Joillain kunnilla on muita asiointijärjestelmiä, joista saa tietoa kyseisestä kunnasta.

Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset, pääpiirustusten sisältö ja esitystapa

Rakennuslupahakemuksen liitteenä oleviin pääpiirustuksiin on sisällyttävä riittävät tiedot sen arvioimiseksi, täyttävätkö ne rakentamista koskevat säännökset ja määräykset sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi pääpiirustuksiin on sisällyttävä tiedot seikoista, joilla voi olla vaikutusta rakennuksen tai rakennuspaikan turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin taikka naapurien asemaan sekä tiedot rakentamisen soveltuvuudesta rakennuspaikalle ja ympäristöönsä.

Kuhunkin piirustukseen on sisällyttävä nimiö, joka sisältää suunnitelman yksilöintitiedot ja tiedot suunnittelijasta. Piirustuksiin on sisällyttävä materiaalimerkinnät ja käytetyt merkinnät on tarvittaessa selitettävä. Pääpiirustusten on oltava yhtenäisenä asiakirjana. Piirustusten mittakaavan on oltava asian käsittelyn kannalta tarkoituksenmukainen ja piirustusten on oltava ilmoitetun mittakaavan mukaisia.

Pääpiirustusten laatimisen lähtökohtana on, että lupakäsittelyn on oltava niiden perusteella mahdollista. Hyväksytyt pääpiirustukset ovat perusta rakennuksen muulle suunnittelulle ja rakennustyötä varten laadittaville työpiirustuksille. Velvoittavissa säännöksissä mainittu hyvä rakennustapa viittaa sitovan norminannon ulkopuoliseen hyvää rakentamista täsmentävään tietopohjaan ja käytäntöön. Esimerkiksi rakennustietokortiston ohjeita voidaan pitää hyvään rakennustapaan johtavina.

Yleisesti käytössä olevasta piirustustavasta kuten viivoista, tehosteista, merkeistä, symboleista, mitoituksesta, piirustuksen nimiöstä, piirrosten, tekstien ja nimiön asemoinnista piirustuslehdelle, piirustuslehden määrämitoista ja taittamisesta sekä piirustusasiakirjojen kokoamisesta piirustussarjaksi annetaan ohjeita rakennuspiirustuksia koskevissa RT-ohjekorteissa. Käytetyt merkinnät on syytä selittää silloin, kun kyseessä on sellainen harvoin esiintyvä merkintä, joka ei ole yleisesti tiedossa.

Asemapiirroksen sisältö

Asemapiirrokseen on sisällyttävä tiedot siitä, että suunniteltu rakentaminen on kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman ja rakennusjärjestyksen mukaista ja täyttää rakennuspaikan käytölle asetetut vaatimukset. Asemapiirrokseen on sisällyttävä rakennuspaikan, rakennuksen ja piha-alueen tiedot ennen ja jälkeen suunnitellun rakentamisen.

Muutettaessa rakennusta, rakennelmia tai pihajärjestelyjä on asemapiirrokseen sisällyttävä tiedot toimenpiteiden vaikutuksesta rakennuspaikan olosuhteisiin ja käyttöön.

Rakennuspaikan tiedot asemapiirroksessa

 1. rakennuspaikan rajat mittoineen
 2. lähiympäristön kiinteistöjen sekä kaava-alueella korttelin, katualueiden ja muiden alueiden rajat
 3. kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset sekä kaava-alueella katujen ja teiden nimet
 4. kaava-alueella korttelia, tonttia ja olemassa olevia rakennuksia tai rakennelmia koskevat kaavamerkinnät määräyksineen
 5. rakennuspaikan kulmapisteiden ja rajojen suunnitellut ja olemassa olevat korkeusasemat ja korkeussuhteet korkeusluvuin ja korkeuskäyrin sekä lähiympäristön kiinteistöjen korkeussuhteet riittävän laajasti rakennuspaikan ulkopuolella
 6. rakennuspaikalle rakennettavat, siellä olevat ja sieltä purettavat rakennukset ja rakennelmat sekä riittävän laajasti lähiympäristön rakennukset
 7. rakennuspaikan eritelty kerrosalalaskelma ja autopaikkalaskelma, jollei niitä tehdä erillisinä selvityksinä

Rakennuksen tiedot asemapiirroksessa

Asemapiirrokseen on tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedot rakennuspaikalla olemassa olevista ja sille suunnitelluista rakennuksista:

 1. rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuna ja kerrosluku
 2. korjaus- tai muutostyötä koskevassa piirroksessa olemassa olevan rakennuksen muutettava osa
 3. rakennuspaikan rajoittuessa rantaan rakennuksen etäisyys rantaviivasta
 4. suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden suunnitellut ja olemassa olevan rakennuksen viralliset ja mitatut korkeusasemat
 5. alimman viemäröidyn tason korkeusasema sekä yleisen viemärin padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti
 6. vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin
 7. muut rakennusta palvelevat liittymät
 8. vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsittelylaitteiden, kaivojen ja imeytyskenttien sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka
 9. sadevesi- ja perusvesikaivot sekä hulevesien ja perustusten kuivatusvesien käsittely
 10. 1rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot.

Piha-alueen tiedot asemapiirroksessa

 1. piha-alueen eri kohtien suunnitellut ja olemassa olevat korkeusasemat ja korkeussuhteet
 2. pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalankulku ja ajoneuvoliikennejärjestelyt, pelastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat
 3. säilytettävät ja muutettavat leikkipaikat, oleskelualueet, autopaikat sekä muut pihajärjestelyt ja -rakenteet
 4. väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt, maalämpöputket ja -kaivot
 5. kiinteistön käyttöön ja huoltoon kuuluvat tilat, rakennelmat ja paikat piha-alueella
 6. säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat puut sekä istutettavat alueet
 7. ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit

Asemapiirros voidaan sijoittaa yhteen piirustuslehteen selostusten tai muiden piirustusten kanssa ja sitä voidaan tarvittaessa täydentää erillisellä pihasuunnitelmalla. Asemapiirros laaditaan yleensä mittakaavaan 1:500 tai 1:200. Mittakaava 1:500 saattaa edellyttää asioiden esittämistä useammalla piirroksella, mittakaavaan 1:200 laadittaessa riittää yleensä yksi piirros. Mittakaavaa 1:1000 voidaan käyttää erittäin suuria kohteita esitettäessä. Asemapiirrokseen merkitään nuolella pohjoinen ilmansuunta. Asemapiirros laaditaan yleensä ajantasaiselle pohjakartalle. Piirros sijoitetaan piirustuslehdelle siten, että pohjoinen on ylhäällä. Asemapiirroksen laatimisesta, sisällöstä, piirroksista ja esitystavasta on RT-ohjekortti.

Asemakaavan hyväksymisajankohta ilmoitetaan tekstiosassa. Myös korttelia ja tonttia koskevat kaavamerkinnät ja -määräykset selostetaan tekstiosassa. Suojelukohteiden osalta on syytä huomata, että kaavoituksessa määriteltyjen suojelukohteiden lisäksi asemapiirrokseen on hyvä sisältää muinaismuistolain rauhoittamat, kirkkolainsäädännön mukaan suojellut sekä rakennusperinnön suojelusta annettuun lakiin perustuvat suojelun kohteet. Lisäksi asemapiirrokseen on hyvä sisältyä tieto kohteen sisältymisestä valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kaupunkiympäristöön, arkeologinen intressi sekä kuuluminen valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen.

Lähiympäristö ja rakennukset tontin tai rakennuspaikan rajojen ulkopuolella esitetään tarpeellisessa laajuudessa, kuitenkin vähintään kymmenen metrin etäisyydeltä. Rakennuksen paloluokka merkitään piirrokseen tai selostetaan tekstiosassa.

Rakennusoikeuteen laskettava kerrosala esitetään yhteenlaskettuna sekä jaoteltuna rakennuksittain tarvittaessa kuhunkin kerrokseen, kellarikerrokseen ja ullakon tasolle ja eriteltynä lisäksi kaavassa mahdollisesti osoitettujen eri käyttötarkoituksien mukaan. Ulkoseinän 250 mm paksuuden ylittävä osuus ilmoitetaan eriteltynä.

Vesijohdot ja viemärit kaivoineen, voidaan esittää myös erillisessä kvv-asemapiirroksessa. Hulevesi- ja perusvesikaivot voidaan esittää myös erillisessä kvv-asemapiirroksessa.

Tilanne piha-alueesta ennen rakentamista ja suunnitelma esitetään sekä lähtötilanteen että suunnitellun tilanteen mukaisin korkeusluvuin ja korkeuskäyrin, jos suunniteltu rakentaminen muuttaa olevia korkeussuhteita piha-alueella tai rajojen kulmapisteissä. Tarvittaessa käytetään kahta eri piirrosta, jotka sijoitetaan samalle piirustuslehdelle. Myös otetta pohjakartasta ja/tai pintavaaituskuvaa voidaan käyttää esittämään tilannetta ennen rakentamista.

Piirrokseen merkitään sisäänkäyntien paikat. Porrashuoneiden tunnukset merkitään, jos ne ovat tiedossa. Pääsy yleiseltä tai yksityiseltä tieltä selostetaan tarvittaessa piirustuksen tekstiosassa.

Pohja- ja leikkauspiirustusten sisältö

Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä piirustukset rakennuksen jokaisesta kerroksesta tai tasosta sekä tarvittaessa vesikatosta. Pohjapiirustuksiin on sisällyttävä myös tieto palo-osastoista ja poistumisalueista. Pystysuuntaiset rakenteet ja rakennusosat on esitettävä poikkileikkauksina ja taustalla näkyvät asiat projektioina. Pohjapiirustuksiin on merkittävä kutakin leikkauspiirustusta vastaava kohta ja katselusuunta.

Leikkauspiirustuksiin on sisällyttävä pituus- ja poikkisuuntaiset piirustukset rakennuksen erityyppisistä osista. Pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet ja rakennusosat on kuvattava leikattuina. Leikkaustasot on valittava siten, että piirustuksesta käy ilmi lupaharkinnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot. Leikkauspiirustuksiin on sisällyttävä tieto palo-osastoista ja poistumisalueista. Leikkauspiirustuksen on rakennuspaikan maanpinnan osalta ulotuttava riittävästi rakennuspaikan ulkopuolelle.

Rakennuksen korjaus- tai muutostyössä on pohja- ja leikkauspiirustusten on ulotuttava riittävän laajalle alueelle ja niihin on lisäksi sisällyttävä toisistaan erottuvin merkinnöin tieto purettavista, säilyvistä ja uusista rakenteista.

Pohja- ja leikkauspiirustuksilla osoitetaan, että suunniteltu rakentaminen täyttää esimerkiksi tilasuunnittelultaan ja mitoitukseltaan säännösten ja hyvän rakennustavan vaatimukset.

Pohja- ja leikkauspiirrokset laaditaan yleensä samaan mittakaavaan. Tavanomaisesti käytetään mittakaavaa 1:100. Pienissä kohteissa mittakaava 1:50 voi olla tarkoituksenmukaisempi ja 1:200 kuvattaessa laajaa kohdetta. Piirroksia voidaan täsmentää myös osapiirroksilla tarkoitukseen soveltuvaan mittakaavaan asian käsittelyn kannalta olennaisista kohdista.

Rakenteiden perusratkaisut esitetään rakenteiden poikkileikkauspiirroksina, ns. rakennetyyppeinä, joissa kuvataan ulko- ja väliseinä-, ala-, väli- ja yläpohja- sekä vesikattorakenteet, hormi-, roilo- ja mahdolliset savuhormirakenteet. Rakenteiden materiaalit ja niiden lämmön-, veden-, kosteuden-, ääneneristyksen sekä palotekniset ominaisuudet kuvataan ainakin niiltä osin, kun rakentamismääräyksissä on asetettu vaatimustaso. Rakennetyyppien paikannus merkitään pohja- ja leikkauspiirroksiin. Rakennetyypit soveltuvat yleensä esitettäviksi leikkauspiirustuksissa.

Tiedot pohjapiirroksessa:

 1. rakenteet sekä niissä olevat aukot, kuilut ja roilot sekä tarvittaessa alakattojen alueet; myös vaipan
 2. ulkopuoliset ja alapohjan alaiset rakenteet ja laitteet (kuten pumppaamo);
 3. ovien aukeamissuunta sekä tarvittavat kynnykset;
 4. pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet;
 5. vesipisteet ja lattiakaivot;
 6. huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus;
 7. palo-osastojen rajat/osastoivien rakennusosien paloluokat;
 8. rakennuksen ja osien päämitat;
 9. lähelle rakennettaessa ulkoseinän ja tarvittaessa muiden rakenteiden etäisyys lähirakennuksista;
 10. kerroksien ja tasojen korkeusasemat;
 11. uloskäytävien leveydet;
 12. porrashuoneiden, porrassyöksyjen ja tasanteiden mitoitus;
 13. luiskien kaltevuus ja mitoitus;
 14. liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvien hissien mitat/vapaa tila hissin edessä; sekä
 15. liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettujen wc- ja pesutilojen mitoitus.

Ilmanvaihdon järjestäminen, kuten tapa tai järjestelmä, jolla tulo- tai korvaus-ilma ja ilmanpoisto järjestetään, selostetaan tekstillä. Samoin selostetaan talousveden hankinta ja jäteveden käsittely sekä lämmityksen järjestämistapa.

Rakennuksen/rakennuksen osan paloluokka selostetaan tarvittaessa tekstiosassa. Piirroksiin merkitään tarvittavien palopostien ja kuivanousujen paikat. Sammutusreitti maanalaisiin tiloihin merkitään tarvittaessa.

Määräysten mahdollisesti edellyttämä rakennuksen vaippaan kohdistuva ääneneristävyysvaatimus esitetään ulkoseinien ja ikkunoiden sekä muiden aukkojen osalta tarvittavassa laajuudessa.

Asuinhuoneen koko ja ikkunan koko esitetään tarvittaessa luonnonvalon vähimmäisvaatimuksen edellyttämän koon osoittamiseksi piirroksessa tai tekstiosassa. Ikkunakoot esitetään piirroksessa tai tekstillä energiatalouden edellyttämiltä osin. Ikkunoiden avattavuus selostetaan tekstillä.

Liikkumisesteisille soveltuvilla sekä käyttöturvallisuuden kannalta olennaisilla kulkuväylillä olevien tasoerojen järjestäminen piha-alueella ja sisätiloissa luiskilla ja hisseillä mitoituksineen sekä tasanteiden ja portaiden nousujen ja etenemien mitat voidaan esittää tekstiosassa tai erillisessä liikkumisesteettömyysselvityksessä.

Tiedot leikkauspiirroksessa:

 1. rakenteet ja rakennusosat sekä niissä olevat aukot ja ulkonemat, portaat, luiskat, hissi- ja muut kuilut
 2. sekä parvet, tarvittaessa alakatot; myös vaipan ulkopuoliset rakenteet ja rakennusosat kuten räystäät,
 3. aurinkokerääjät sekä alapohjan alaiset rakenteet;
 4. rakennuksen ja sen osien sekä rungosta ulkonevien osien pysty- ja vaaka suuntaiset päämitat;
 5. kerroskorkeudet ja tarvittavat kerrosten ja tasojen korkeusasemat;
 6. vapaa korkeus ulkonemien alla sekä ajo- ja kulkuaukkojen vapaa korkeus;
 7. huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaa korkeus;
 8. ylä-, väli- ja alapohjien rakenteiden kokonaismitat;
 9. ikkunapenkkien ja suojakaiteiden korkeudet korkeusmittoina piirroksissa tai mitoitus selostetaan
 10. piirustuksen tekstiosassa
 11. maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskohdan, julkisivupinnan ja vesikaton pinnan leikkauskohdan, sokkelin, räystään, vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai tarvittaessa korkeusmittoina maanpinnasta, lisäksi vesikaton kaltevuus
 12. olemassaoleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta sekä rakenteet kuten ulkonemat, kuilut ja tukimuurit
 13. sekä salaojien sijainti rakennuksen välittömässä läheisyydessä tarvittavassa laajuudessa; sekä
 14. piha-alueen pinta korkeusasemineen ja tarvittaessa vietto riittävän pitkälle myös naapurin puolelle, jotta voidaan osoittaa tontin pintavesien poisjohtaminen ja esittää mahdolliset täytöt ja leikkaukset sekä todeta rakennuksen paloteknisten etäisyysvaatimusten täyttyminen.

Leikkauspiirustuksissa voi monimuotoisten rakennusten kohdalla joskus olla tarkoituksenmukaista esittää julkisivut samassa kuvassa niihin liittyvien leikkausten kanssa. Leikkaustasojen valinta siten, että piirustuksesta käy ilmi lupaharkinnan kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että leikkauspiirustuksista käy ilmi mahdolliset suojelunarvoiset tai muuten arvokkaat tilat, sisustukset ja rakenteet.

Julkisivupiirustusten sisältö

Julkisivupiirustuksiin on sisällyttävä piirustus rakennuksen kaikista sivuista vesikaton näkyvine osineen kohtisuorana projektiona. Rakennetussa ympäristössä julkisivupiirustukseen on sisällyttävä tieto suhteista ja liittymisestä viereisiin rakennuksiin riittävän laajasti.

Tiedot julkisivupiirrustuksessa:

 1. maanpinnan ja julkisivun leikkauskohdan, räystään sekä vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai korkeusmittoina maanpinnasta
 2. vesikattopinnat ja kattokaltevuudet
 3. ulkoseinän näkyvät rakennusosat ja pinnat kiinteine laitteineen
 4. pintojen, rakennusosien ja laitteiden materiaalit, pintakäsittelyt ja värit
 5. muut rakennuksen ulkopuolella näkyvät rakennuksen toimintaan, ulkoasuun tai tyyliin vaikuttavat seikat
 6. ilmansuunta, johon julkisivu näkyy
 7. ikkunat/ikkunajaotus, syvennykset ja ulkonemat; ovet ja portit sekä julkisivupinnan ja rakennusosien
 8. koristelu (tarvittaessa osapiirroksin); luukut, aukot ja säleiköt (ilmanvaihtojärjestelmään kuuluviin aukkoihin ja säleikköihin merkitään ilman sisäänotto ja poisto; savunpoistoon tarkoitetut ikkunat ja luukut merkitään)
 9. näkyviin jäävät pilarit ja palkit
 10. mainos- ja muut ulkoseinästä tai vesikaton pinnasta ulkonevat kiinteät laitteet, varusteet ja valaisimet
 11. kiinteät aurinkosuojat; ilmanvaihto- ja hissikonehuoneet; talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat ja lumiesteet; lautasantennit, aurinkokerääjät; palopostit, putkistot, lauhduttimet ja muut näkyvät laitteet
 12. savupiiput ja (savupiipun korkeus tai sen huipun korkeusasema merkitään)
 13. räystäslinja
 14. sokkelilinja
 15. ulkotasot, katokset, parvekkeet; ulkoportaat ja luiskat kaiteineen ja käsijohteineen
 16. oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta, jos niiden korkeussuhteissa on eroa, sekä aita, tukimuuri sekä rakennuksen tai rakennelman muu osa

Rakennuksen korjaus- tai muutostyössä piirustukseen on lisäksi sisällyttävä koko julkisivu muutosalueiden rajoineen, jos korjaus- tai muutostyö vaikuttaa rakennuksen julkisivuun.

Julkisivupiirustuksella osoitetaan, että suunniteltu rakentaminen täyttää arkkitehtuuriltaan kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Julkisivupiirustuksilla osoitetaan myös rakennuksen soveltuvuus ympäröiviin rakennuksiin ja maisemaan. Julkisivupiirustukset laaditaan yleensä samaan mittakaavaan kuin pohja- ja leikkauspiirrokset.