Valvonta

Vastaava työnjohtaja

Vastaavan työnjohtajan pätevyys perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sitä täydentävään Ympäristöministeriön ohjeeseen. Lain 122 §:n mukaan rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava vastaava työnjohtaja. Myös toimenpidelupaa edellyttävässä työssä on oltava vastaava työnjohtaja, kun se on kohteen käytön aikaiseen turvallisuuteen tai terveellisyyteen liittyvien syiden taikka maiseman ja ympäristönäkökohtien vuoksi välttämätöntä.

"Epäselvyyttä ja epätietoisuutta vastaavan työnjohtajan tehtävistä ja vastuista esiintyy erityisesti pienrakennushankkeiden yhteydessä. Vastaavan työnjohtajan nimitys ei ole nimellinen, vaan koko varsinainen vastuu rakentamisesta liittyy tuohon nimikkeeseen. Siksi sen lisäksi, että vastaava työnjohtaja allekirjoittaa suostumuksensa vastaavaksi työnjohtajaksi, on hänen kanssaan tehtävä kirjallinen sopimus siitä mitä hänen työhönsä todellisuudessa kuuluu. Ammattityönjohtajilla on normaalisti itsellään lomakkeet sopimuksen tekemiseksi ja sopimukseen liittyvät tehtäväluettelot.

Jo rakennusprojektia suunniteltaessa olisi hyvä palkata tulevalle projektille vastaava työnjohtaja. Mikäli työnjohtaja on projektissa mukana aivan alkuhetkiltä asti, pystyy hän paremmin toteuttamaan työtään ja valvomaan työn todellista kulkua. Työnjohtajaa ei siis kannatta etsiskellä siinä vaiheessa kun rakentamisen suunnitelmat on jo lyöty lukkoon. Rakennuttajan on syytä muistaa myös se, että työnjohtajaksi valittu henkilö on hänkin inhimillinen ja asiat sujuvat paremmin kun jokainen osapuoli on kaikessa mukana." www.rakentaja.fi

Vastaavan työnjohtajan tehtäväsisällöt

Vastaava Basic

Lakisääteiset ja vähän päälle

Vastaava Extensive

Lakisääteiset, valvonta ja vähän päälle

Vastaava Premium

Lakisääteiset, laaja valvonta ja siihenkin vielä vähän päälle

Valvoja Tailor

Valvontapaketti mukautuvalla sisällöllä vaikkapa taloyhtiön muuttuviin tarpeisiin

Aikataulutus, kustannus- ja määrälaskenta, edunvalvonta, sopimukset, tilaukset

Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 § 73


"Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava hankkeen laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla, että;

1) viranomaiskatselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja tarkastukset ja toimenpiteet tehdään asianmukaisissa työvaiheissa;

2) rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt pääpiirustukset, tarvittavat erityissuunnitelmat, rakennustyön tarkastusasiakirja ja muut asiakirjat;

3) tarvittavat selvitykset rakennushankkeen riskillisistä vaiheista ja haitallisista vaikutuksista ovat tehdyt;

4) ennen rakennustyön aloittamista ja sen aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin rakennustyön riskien ja haittojen välttämiseksi;

5) rakennustyön aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta;

6) rakennustyössä on rakennustyön vaativuuden edellyttämä eritysalan työnjohtaja, joka hoitaa hänelle säädetyt tehtävänsä.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, vastaavan työnjohtajan on korjaus- ja muutostyön laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla rakennustyön aikana huolehdittava rakenteita avattaessa ja purettaessa ilmi tulleiden seikkojen huomioon ottamisesta rakennustyössä."


Vastaavan työnjohtajan sisältövertailut

VTJ Tehtäväsisällöt.pdf